fbpx
Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Pop-Coaching: Bvba Pop-Coaching, met maatschappelijke zetel te 2160 Wilrijk, Praaglaan 30 en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0698660316.

Opdrachtgever: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroep doet op de dienstverlening van Pop-Coaching.

Diensten: Alle door Pop-Coaching verrichtte werkzaamheden zoals het geven van cursussen, trainingen en coaching.

Aanbieding: Een uiteenzetting van de te leveren diensten tegen een bepaalde prijs en onder bepaalde voorwaarden.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing, met uitsluiting van deze van de medecontractant. Eventuele afwijkingen kunnen enkel schriftelijk tot stand komen.

1.2 Door de inschrijving verklaart de opdrachtgever zich akkoord met onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2.Aanbieding - Overeenkomst

2.1 Elke aanbieding vanwege Pop-Coaching heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de aanbieding.

2.2 Pop-Coaching kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de aanbieding of een onderdeel ervan op een kennelijke vergissing of verschrijving berust.

2.3 Een overeenkomst met Pop-Coaching komt tot stand:

  • door ondertekening door de opdrachtgever van de aanbieding; of
  • in geval van online inschrijving door aanmelding via het desbetreffende webformulier; of
  • in geval van coaching door ondertekening van het coachingscontract door de coachee.

2.4 Pop-Coaching is niet gebonden wanneer de aanvaarding van de aanbieding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van de aanbieding. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Pop-Coaching expliciet voorafgaandelijk schriftelijk met deze afwijking heeft ingestemd.

2.5 Overeenkomsten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 3.Prijs - Betaling

3.1 De prijzen van Pop-Coaching zijn exclusief BTW. 

Artikel 4.Betaling

4.1 De betaling van de prijs is verschuldigd van zodra de overeenkomst tot stand is gekomen.

4.2 Alle facturen zijn contant betaalbaar of binnen de 14 dagen na factuurdatum. Cursussen of trainingen met ‘open inschrijving’ vormen hierop een uitzondering; deze dienen onmiddellijk volledig te worden voldaan via het betalingsformulier op de website.

4.3 Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 12%. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 75,00 EUR, onverminderd het recht van Pop-Coaching om de schadevergoeding te verhogen in geval van bewezen schade. Tevens worden alle verschuldigde bedragen en openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. Alle kosten verbonden aan de betaling vallen uitsluitend ten laste van de opdrachtgever.

4.4 Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt Pop-Coaching zich het recht voor de uitvoering van eventueel nog uit te voeren werk te onderbreken totdat de factuur betaald is, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door Pop-Coaching. Pop-Coaching bepaalt zelf wanneer zij de werken opnieuw kan aanvatten zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst

5.1 De dienstverlening van Pop-Coaching betreft een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. De opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk dat er geen garanties met betrekking tot het eindresultaat kunnen worden geleverd.

5.2 Pop-Coaching zal zich steeds naar best vermogen inspannen om de aan haar toevertrouwde opdracht op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Het resultaat van deze verplichting is mede afhankelijk van de mate van inbreng/inzet van de opdrachtgever, dan wel de door de opdrachtgever aangedragen deelnemer.

5.3 Pop-Coaching beschikt over de mogelijkheid om de in het kader van de overeenkomst aangegeven locatie of data te wijzigen.  

Artikel 6. Opschorting - Ontbinding

6.1 Pop-Coaching is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomst op te schorten en zelfs de overeenkomst te ontbinden wanneer de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of wanneer Pop-Coaching kennis heeft genomen van feiten en/of omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever deze verplichtingen niet zal nakomen.

6.2 Pop-Coaching is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wanneer zich langs de zijde van de opdrachtgever omstandigheden voordoen die de verdere samenwerking onmogelijk maken of wanneer zij in gevolge een gebrek aan inbreng/inzet van de opdrachtgever, dan wel de door de opdrachtgever aangedragen deelnemer van oordeel is geen gunstig resultaat te kunnen bekomen.

6.3 Wanneer Pop-Coaching overgaat tot opschorting en/of ontbinding is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten aan

de opdrachtgever en/of de deelnemer.

Artikel 7. Annulering door de opdrachtgever

7.1 De annulering van een opdracht dient te geschieden middels aangetekend schrijven.

7.2 De annulering of tussentijdse beëindiging van de opdracht is mogelijk, doch geeft de opdrachtgever geen recht op terugbetaling of uitstel van betaling.

7.3 In geval van verhindering bij een individuele coachingsessie, moet de opdrachtgever minstens 24 uur op voorhand annuleren. Indien dit niet gebeurt ziet Pop-Coaching zich verplicht annuleringskosten aan te rekenen ter waarde van de individuele coachingsessie.

Artikel 8. Annulering door Pop-Coaching

8.1 Pop-Coaching heeft het recht om zonder opgave van redenen een training, coaching, cursus of andere dienst te annuleren dan wel de opdrachtgever of de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft om binnen de 14 dagen terugbetaling te bekomen van het uitstaand saldo. Reeds verrichtte prestaties en/of gemaakte kosten kunnen nooit het voorwerp vormen van terugbetaling.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Pop-Coaching is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe verhinderd wordt ingevolge een omstandigheid die te wijten is aan overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke niet te voorziene en niet te vermijden gebeurtenis die een onoverkomelijke belemmering vormt voor de uitvoering van de contractuele verbintenissen.

9.2 Pop-Coaching kan gedurende de periode dat overmacht aanhoudt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

9.3 Voor zover Pop-Coaching ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze gedeeltelijk zou kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte een zelfstandige waarde kan worden toegekend, is Pop-Coaching gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

9.4 Indien de situatie van overmacht meer dan 3 maanden aanhoudt, is iedere partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 10. Klachten

10.1 De opdrachtgever en/of de deelnemer zijn gehouden eventuele klachten direct, maar uiterlijk 14 dagen na levering van de dienst per aangetekende brief te melden. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Artikel 11. Geheimhouding – vertrouwelijkheid - GDPR

11.1 Pop-Coaching dient alle informatie verstrekt door de opdrachtgever in verband met deze overeenkomst of te weten gekomen tijdens de uitvoering van de overeenkomst (hierna ‘Vertrouwelijke Informatie’ genoemd) geheim te houden en deze niet te verspreiden aan derden, of voor andere doeleinden te gebruiken dan die vervat zijn in deze overeenkomst, behalve wanneer:

  • dit vereist is bij wettelijk, gerechtelijk of administratief bevel; of
  • enige informatie reeds in publiek domein bekend is, of
  • in de mate het noodzakelijk is om deze informatie te verstrekken aan zijn werknemers, aangestelden of  onderaannemers met het oog op de uitvoering van deze Overeenkomst door één van de partijen, hun professionele raadgevers of  hun verzekeringsagenten, in welk geval de werknemers, aangestelden, onderaannemers, raadgevers of verzekeringsagenten gehouden zijn de bepalingen van dit artikel na te leven.

Deze geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens de uitvoering van de overeenkomst als tot drie jaar na de beëindiging van de overeenkomst.

11.2 De opdrachtgever zal de naam van Pop-Coaching niet vernoemen in het kader van deze overeenkomst, noch zal opdrachtgever het bestaan van deze Overeenkomst vrijgeven, tenzij met schriftelijke toestemming van Pop-Coaching.

Deze bepaling zal onder andere (niet limitatief) van toepassing zijn indien de opdrachtgever (zelf of via derden) publicaties (laat) verricht(en) die betrekking hebben op het diensten en/of de overeenkomst. De opdrachtgever dient hiervoor de schriftelijke toestemming van Pop-Coaching te verkrijgen, bij gebreke waaraan Pop-Coaching het recht heeft zich te verhalen op de opdrachtgever voor alle schade die hieruit zou voortvloeien.

De opdrachtgever dient zich verder te onthouden van het fotograferen of filmen van de uitrustingen, installaties, gebouwen of eigendom van Pop-Coaching, tenzij met voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Pop-Coaching, in welk geval de intellectuele rechten verbonden aan deze beeltenissen exclusief blijven toekomen aan Pop-Coaching.

11.3 In het bijzonder wat betreft gegevensbescherming:

11.3.1 In het kader van deze overeenkomst kan elke partij persoonsgegevens van de andere partij verkrijgen, zoals contactgegevens en details van beroepservaring en -activiteiten. In dit opzicht zullen elk van de partijen in hun hoedanigheid van gegevensverwerker voldoen aan hun verplichtingen voortvloeiend uit toepasselijk recht, met inbegrip van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (de "wet ") alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

11.3.2 Indien Pop-Coaching dergelijke persoonsgegevens verwerkt, worden deze verwerkt met als doeleinde de uitvoering van deze Overeenkomst en, meer in het algemeen, het plannen, het beheren en het managen van de bedrijfsactiviteiten van Pop-Coaching en, in voorkomend geval, om de opdrachtgever / zelfstandige in deze activiteiten te betrekken.

11.3.3 Iedere persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het toegangsrecht tot zijn / haar persoonsgegevens en het recht deze te laten corrigeren in geval van onjuistheden. Met betrekking tot persoonsgegevens die door Pop-Coaching worden verwerkt, kan dit recht uitgeoefend worden via het e-mailadres info@pop-coaching.be.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1 Pop-Coaching behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet of andere van toepassing zijnde regelingen terzake intellectuele eigendomsrechten. Het auteursrecht op alle uitingen, in welke vorm of via welk medium dan ook, van Pop-Coaching (waaronder presentaties, uitgegeven brochures, websiteteksten, projecten, cursusmateriaal, geluidsopnames, playlists, mediaties,… [deze opsomming is exemplatief]) berust bij Pop-Coaching.

12.2 Teksten, modellen, methodieken, mediaties, presentaties, geluidsopnames, playlists en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Pop-Coaching zijn en blijven eigendom van Pop-Coaching respectievelijk de rechthebbende op die uitingen. Publicatie, verstrekking aan derden of vormen van openbaarmaking hiervan (al dan niet gedeeltelijk) kan alleen na voorafgaand verkregen schriftelijke toestemming van Pop-Coaching.

12.3 Alle door Pop-Coaching verstrekte stukken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pop-Coaching niet door de opdrachtgever en/of deelnemer openbaar worden gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken of in het kader van de overeenkomst tussen partijen anders voortvloeit en opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan.

12.4 Het is de opdrachtgever verboden geluidsopnames te maken van coaching sessies, trainingen en/of cursussen.

12.5 Opdrachtgever staat garant voor nakoming door de deelnemer van de verplichtingen uit hoofde van dit artikel.

Artikel 13. Aansprakelijkheid Pop-Coaching

13.1 Pop-Coaching kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade, van welke aard ook, wanneer deze voortspruit uit, door of namens de opdrachtgever, onjuiste en/of onvolledige verstrekte informatie.

13.2 Pop-Coaching kan evenmin gehouden zijn voor niet behaalde resultaten.

13.3 Pop-Coaching kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade als gevolg van vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, annulering of ontbinding door Pop-Coaching.

13.4 De aansprakelijkheid van Pop-Coaching beperkt zich uitsluitend tot tekortkomingen in de uitvoering van haar opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en uitvoeren van de diensten.

13.5 Pop-Coaching is daarbij uitsluitend aansprakelijk voor directe, materiële schade.

13.6 Pop-Coaching zal derhalve nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, geestelijke schade. Voormelde opsomming van indirecte schade is louter exemplatief en kan geenszins als limitatief worden geïnterpreteerd.

13.7 De aansprakelijkheid van Pop-Coaching wordt beperkt tot maximaal de opdrachtsom of, indien voor de opdracht geen exacte prijs is bepaald, tot het bedrag van de vermoedelijke totaalprijs. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één jaar wordt de prijs gesteld op het totaal aan vergoedingen voor één jaar.

In elk geval is de aansprakelijkheid van Pop-Coaching beperkt tot het basisbedrag waarvoor haar verzekeraar dekking verleent.

13.8 Elke vorm van aansprakelijkheid van Pop-Coaching jegens de opdrachtgever en/of de deelnemer vervalt, voor zover niet anders overeengekomen, door verloop van 1 jaar vanaf de dag waarop de opdracht door afronding, ontbinding of opzegging is beëindigd.

13.9 De in onderhavig artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van kracht in geval van opzet en/of grove schuld in hoofde van Pop-Coaching.

Artikel 14. Aansprakelijkheid Opdrachtgever

14.1 De opdrachtgever vrijwaart Pop-Coaching tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze schade krachtens deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst voor rekening van opdrachtgever blijft of dient te blijven.

14.2 De opdrachtgever vrijwaart Pop-Coaching en haar medewerkers voor aansprakelijkheidsvorderingen vanwege deelnemers en/of derden die hun oorsprong vinden in het gebruik van hetgeen door Pop-Coaching werd aangeleverd.  

14.3 Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen onder deze overeenkomst opzichtens Pop-Coaching niet nakomt, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Pop-Coaching hierdoor direct of indirect heeft geleden.

Artikel 15. Rechtsmacht

Enkel het Belgisch recht is van toepassing. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen.

×

Volg ons op Facebook

>