Disclaimer

Disclaimer


Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel bij de sa­men­stel­ling van de inhoud van deze in­ter­netsi­te de grootst mogelijke zorg­vul­dig­heid wordt betracht, bestaat de mo­ge­lijk­heid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.

Balansharmonieveerkracht.be is niet aan­spra­ke­lijk voor de eventuele schade die zou kunnen voort­vloei­en uit het gebruik van gegevens uit de door Balansharmonieveerkracht.be gecreëerde site. Balansharmonieveerkracht.be wijst hierbij alle aan­spra­ke­lijk­heid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen). De gegevens op deze site kunnen zonder waar­schu­wing worden gewijzigd.

Balansharmonieveerkracht.be geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aan­spra­ke­lijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aan­spra­ke­lijk­heid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door Balansharmonieveerkracht.be uit­druk­ke­lijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en on­on­der­bro­ken func­ti­o­ne­ren van de site. Ver­wij­zin­gen of ver­bin­din­gen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Balansharmonieveerkracht.be zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site.

Balansharmonieveerkracht.be is niet ver­ant­woor­de­lijk voor de be­schik­baar­heid van deze sites of bronnen. Balansharmonieveerkracht.be aanvaardt geen enkele aan­spra­ke­lijk­heid met betrekking tot de inhoud, ad­ver­ten­ties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of be­schik­baar­heid. Balansharmonieveerkracht.be is niet aan­spra­ke­lijk voor enige vorm van schade of verlies ver­oor­zaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

©Copyright

Alle rechten voor­be­hou­den. Niets uit deze website (informatie, beelden, images), mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een ge­ge­vens­be­stand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elek­tro­nisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fo­to­gra­fisch of enige andere wijze. BalansHarmonieVeerkracht.be is een concept van Pop-coaching bvba. ENERGY-methode™ is eigendom van Pop-coaching bvba.