fbpx
Ga naar de inhoud

Disclaimer

Disclaimer


Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel bij de sa­men­stel­ling van de inhoud van deze in­ter­netsi­te de grootst mogelijke zorg­vul­dig­heid wordt betracht, bestaat de mo­ge­lijk­heid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.

Balansharmonieveerkracht.be is niet aan­spra­ke­lijk voor de eventuele schade die zou kunnen voort­vloei­en uit het gebruik van gegevens uit de door Balansharmonieveerkracht.be gecreëerde site. Balansharmonieveerkracht.be wijst hierbij alle aan­spra­ke­lijk­heid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen). De gegevens op deze site kunnen zonder waar­schu­wing worden gewijzigd.

Balansharmonieveerkracht.be geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aan­spra­ke­lijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aan­spra­ke­lijk­heid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door Balansharmonieveerkracht.be uit­druk­ke­lijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en on­on­der­bro­ken func­ti­o­ne­ren van de site. Ver­wij­zin­gen of ver­bin­din­gen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Balansharmonieveerkracht.be zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site.

Balansharmonieveerkracht.be is niet ver­ant­woor­de­lijk voor de be­schik­baar­heid van deze sites of bronnen. Balansharmonieveerkracht.be aanvaardt geen enkele aan­spra­ke­lijk­heid met betrekking tot de inhoud, ad­ver­ten­ties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of be­schik­baar­heid. Balansharmonieveerkracht.be is niet aan­spra­ke­lijk voor enige vorm van schade of verlies ver­oor­zaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

©Copyright

Alle rechten voor­be­hou­den. Niets uit deze website (informatie, beelden, images), mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een ge­ge­vens­be­stand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elek­tro­nisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fo­to­gra­fisch of enige andere wijze. BalansHarmonieVeerkracht.be is een concept van Pop-coaching bvba. ENERGY-methode™ is eigendom van Pop-coaching bvba.

×

Volg ons op Facebook

>