fbpx
Ga naar de inhoud

Privacybeleid

Privacy Verklaring Nederlands

Aangezien Pop-coaching persoonsgegevens van u verwerkt/verzamelt, dienen wij u te wijzen op uw rechten als individu en dit conform de Europese regelgeving terzake (GDPR). 

De volgende soorten persoonsgegevens kunnen worden ingezameld, bewaard en gebruikt:

 • informatie over uw bezoek en het gebruik van onze website (zoals uw IP-adres, geografische locatie, type browser, verwijzingsbron, de duurtijd van uw bezoek en het aantal bekeken pagina's);
 • informatie die u ons verschaft bij het invullen van de contactformulieren op onze website;
 • informatie die u ons verschaft om u in te schrijven op onze websitediensten (o.a. downloaden e-book), onze events, onze e-mailberichten en/of nieuwsbrieven;
 • elke andere informatie die u ons verschaft in het kader van onze dienstverlening wanneer u hierop beroep doet.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt om:

 • de website te beheren;
 • u de e-mailberichten die u specifiek hebt aangevraagd te versturen;
 • u onze nieuwsbrief en andere commerciële berichten met betrekking tot de website en onze producten, diensten en/of promoties te sturen;
 • te kunnen antwoorden op vragen die u ons stelt en u de gevraagde informatie te verschaffen;
 • u onze diensten optimaal te kunnen verlenen en desgevallend te voldoen aan alle contractuele of wettelijke verplichtingen;

Waar u persoonlijke gegevens opgeeft voor publicatie op onze website, zullen we deze publiceren of gebruiken in overeenstemming met de toestemming die u ons geeft. Zonder uw expliciete toestemming zullen we uw persoonlijke gegevens niet voor direct marketing aan derden verschaffen. 

Wij doen niet aan geautomatiseerde besluitvorming op basis van de persoonsgegevens die wij van u verzamelen/verwerken.

Uw persoonlijke informatie kan worden verspreid aan onze werknemers, directieleden, leveranciers of partners waarmee we samenwerken, in zoverre dit vereist is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden omschreven. 

Bovendien kan uw persoonlijke informatie worden verspreid:

 • in zover we hiertoe wettelijk verplicht zijn;
 • in het kader van gerechtelijke procedures of toekomstige gerechtelijke procedures;
 • om onze wettelijke rechten tot stand te brengen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verschaffen van informatie aan anderen voor het voorkomen van fraude en verlagen van kredietrisico);

Tenzij anders vermeld in dit privacybeleid zullen uw gegevens niet aan derden worden vrijgeven. 

De gegevens die we inzamelen kunnen worden bewaard en verwerkt in en overgedragen worden tussen de landen waarin we actief zijn, zodat we de gegevens in overeenstemming met deze privacy kunnen gebruiken. Als u zich in de EER (Europese Economische Ruimte) bevindt, kunnen de gegevens die u verschaft, overgedragen worden naar landen die niet over gegevensbeschermingswetten beschikken gelijkaardig aan de wetten die van kracht zijn in de EER. Bovendien zullen de persoonlijke gegevens die u voor publicatie op de website opgeeft op het internet worden gepubliceerd en kunnen ze wereldwijd beschikbaar worden via het internet. 

U gaat expliciet akkoord met dergelijke overdrachten van persoonlijke gegevens. 

Er zullen technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen worden getroffen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen. 

Dit privacybeleid kan worden bijgewerkt aan de hand van de publicatie van een nieuwe versie op onze website. We raden u aan deze pagina af en toe te controleren om te verzekeren dat u tevreden bent met deze wijzigingen. 

Uw gegevens worden zolang bijgehouden als noodzakelijk voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven en uiterlijk tot op het moment dat u uw toestemming tot het bijhouden ervan intrekt.

Profielen op sociale netwerken

Pop-coaching heeft profielen op verschillende sociale communicatiemedia op het internet en stelt zich bijgevolg verantwoordelijk voor de behandeling van de gegevens van haar volgers, fans, abonnees en andere gebruikersprofielen die aangemaakt kunnen worden naar aanleiding van deelname aan deze media. Pop-coaching zal de gegevens die in dergelijke media ingezameld worden, behandelen volgens de parameters van elk sociaal netwerk waarin zij als onderneming aanwezig is en in elk geval volgens de van toepassing zijnde regelgeving inzake gegevensbescherming. Pop-coaching zal geen gegevens uit die sociale netwerken inzamelen, tenzij met de voorafgaande, expliciete en schriftelijke toestemming van de betreffende gebruiker.

Cookies

Pop-coaching gebruikt “cookies”, d.w.z. kleine tekstbestanden die zich op de harde schijf van de computer van de gebruiker bevinden en die informatie opslaan over het gebruik van een bepaalde website, teneinde de navigatie te versoepelen en te personaliseren. Cookies kunnen enkel gelezen worden door de server die ze op de harde schijf geplaatst heeft en kunnen geen programma of virus uitvoeren.

Pop-coaching gebruikt sessiecookies, zodat de gebruiker door de website kan surfen en de verschillende onderdelen van de website correct kan bezoeken. Ze worden verwijderd op het einde van de sessie van de gebruiker. Pop-coaching gebruikt ook analysecookies, die geïnstalleerd worden door Google Analytics, een dienst van Google, Inc., gevestigd te Delaware, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Californië), CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). De cookies die Google Analytics gebruikt, analyseren op statistische en anonieme wijze hoe gebruikers gebruik maken van de website. Dit soort cookies wordt enkel geïnstalleerd met de voorafgaande toestemming van de gebruiker. De informatie die door deze cookies aangemaakt wordt (inclusief uw IP-adres), wordt direct door Google doorgestuurd naar en opgeslagen in zijn servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt die informatie in naam van Pop-coaching om het gebruik van haar website te analyseren en om statistische activiteitenrapporten op te stellen, met informatie over de herkomst van de bezoeken, de meest bezochte onderdelen enz..

Google kan die informatie doorgeven aan derden wanneer de wetgeving dat vereist of wanneer die derden informatie verwerken in naam van Google. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens in het bezit van Google.

Klik hier als u meer informatie wenst over de cookies die de dienst Google Analytics gebruikt. Google Analytics heeft ook een hulpmiddel ontwikkeld dat Gebruikers kunnen installeren in hun browser, als zij niet opgevolgd willen worden met cookies: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es.

Websites van derden

De website bevat mogelijk links naar andere websites. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of -praktijken van websites van derden.

Uw rechten

Op uw eerste verzoek zal volgende informatie u kosteloos binnen een redelijke termijn van maximum één maand verschaft worden: 

 • welke persoonsgegevens worden er van u bijgehouden?
 • waarom worden deze gegevens bijgehouden?
 • gedurende welke termijn worden deze gegevens naar verwachting bijgehouden?  
 • aan wie worden deze gegevens desgevallend doorgegeven?
 • worden deze gegevens desgevallend gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming en zo ja, wat is de onderliggende logica ervan, alsook wat zijn de te verwachten gevolgen van die verwerking?

Naast het verschaffen van bovenvermelde informatie binnen een redelijke termijn (van maximum één maand), wijzen wij u op volgende rechten die u kan uitoefenen indien u dit wenst: 

het recht op rectificatie: indien u meent dat bepaalde gegevens die worden verwerkt door ons onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om hiervan een rechtzetting of vervollediging te vragen, dit door een aanvullende verklaring te verstrekken.

het recht op wissing, beter bekend als het recht om vergeten te worden: u heeft het recht om te eisen dat uw persoonsgegevens gewist of verwijderd worden in volgende gevallen: 

 • indien ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; 
 • indien deze gegevens verwerkt worden op grond van uw eigen toestemming en u nu deze toestemming wenst in te trekken, op voorwaarde dat er voor ons geen andere rechtsgrond voorhanden is op basis waarvan wij deze gegevens mogen verwerken; 
 • indien u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking voorhanden zijn; 
 • indien u meent dat de gegevens van meet af aan onrechtmatig verwerkt werden; 
 • indien de wissing moet gebeuren om te voldoen aan een wettelijke verplichting; 
 • indien de gegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind; 

het recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt in volgende gevallen:

 • indien de juistheid/volledigheid van de persoonsgegevens wordt betwist en dit dan gedurende de periode dat Pop-coaching nodig heeft om de juistheid te controleren; 
 • indien de verwerking onrechtmatig blijkt te zijn maar u verkiest een beperking van de verwerking ipv de volledig wissing van de gegevens; 
 • indien het bijhouden van de persoonsgegevens zijn niet meer nodig is voor het doeleinde dat ze werden verzameld maar u heeft deze nodig voor de instelling, de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in afwachting van een antwoord op dit bezwaar; 

het recht op een elektronische kopie en overdraagbaarheid: u heeft het recht – indien de verwerking van uw persoonsgegevens gegrond is op een door u verleende toestemming – een kopie te krijgen van deze gegevens, in een gestructureerde, gangbare en elektronische vorm, indien de verwerking van deze gegevens effectief gebeurde via geautomatiseerde procedés, alsook het recht om te vragen dat deze kopie wordt overgedragen aan een andere verwerker; 

het recht van bezwaar: u heeft – indien de verwerking gebeurt in het algemeen belang of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang - het recht om tegen deze verwerking bezwaar in te dienen, alsook tegen profilering en ingeval van verwerking ten behoeve van direct marketing;

het recht om klacht in te dienen: indien u meent dat er een inbreuk is gebeurd op uw rechten conform de Europese regelgeving terzake, beschikt u over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/sites/privacycommission/files/telephone_0.gif +32 (0)2 274 48 00https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/sites/privacycommission/files/printer_0.gif +32 (0)2 274 48 35https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/sites/privacycommission/files/email_0.gif contact(at)apd-gba.be

De bovenvermelde verzoeken kunnen worden geweigerd of beperkt beantwoord, ter waarborging van de nationale veiligheid, de landsverdediging, de openbare veiligheid, de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten, andere doelstellingen van algemeen belang, de bescherming van de onafhankelijkheid van de rechter en gerechtelijke procedures, de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van schendingen van beroepscodes, een taak op het gebied van toezicht, inspectie of regelgeving die verband houdt met de uitoefening van het openbaar gezag, de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen, de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Contact

Teneinde uw rechten uit te oefenen, kan u te allen tijde een schriftelijk verzoek richten aan info@pop-coaching.be

Dit verzoek dient tenminste volgende gegevens te bevatten: uw volledige naam en voornaam, adres, geboortedatum en een kopie van een geldige identiteitskaart of ander legitimatiebewijs.

Indien het verzoek wordt ingediend door een wettelijke vertegenwoordiger of gemachtigde namens de betrokkene, gaat het verzoek vergezeld van een bewijsstuk van de vertegenwoordiging of machtiging, een kopie van een geldige identiteitskaart of ander legitimatiebewijs van de betrokkene én de verzoeker (tenzij deze een advocaat is). Dit verzoek zal in principe kosteloos beantwoord worden, binnen een termijn van maximum één maand, indien het de noodzakelijke bovenvermelde informatie vermeld heeft. 

Déclaration de confidentialité

Etant donné que Pop-coaching traite et collecte vos données personnelles, nous devons attirer votre attention sur vos droits en tant qu'individu et ceci, conformément à la législation  européenne (GDPR) en la matière.

Les suivantes catégories de données personnelles peuvent être collectées, stockées et utilisées :

 • L’information concernant votre visite et l'utilisation de notre site Web (comme votre adresse IP, votre emplacement géographique, le type de navigateur, la source de référence, la durée de votre visite et le nombre de pages consultées) ;
 • L’information que vous nous fournissez lorsque vous remplissez les formulaires de contact sur notre site web ;
 • L’information que vous nous fournissez lorsque vous vous inscrivez pour recevoir les services de notre site Web (y compris le téléchargement de livres électroniques), nos événements, aux messages électroniques et/ou aux bulletins d'information ;
 • toute autre information que vous nous fournissez dans le cadre de l’exécution de nos services lorsque vous faites appel à eux.

Vos données personnelles peuvent être utilisées pour :

 • la gestion le site Web ;
 • vous envoyer les courriels que vous avez spécifiquement demandé d’envoyer ;
 • vous envoyer notre lettre d'information et d’autres messages commerciaux relatifs au site Web et à nos produits, services et/ou promotions ;
 • pour être en mesure de répondre à toutes les questions que vous nous posez et pour vous fournir tous les renseignements que vous avez demandé ;
 • être en mesure de fournir nos services de manière optimale et, les cas échéant, pour répondre à toute obligation contractuelle ou légale ;

Lorsque vous fournissez des renseignements personnels pour publication sur notre site Web, ceux-ci seront publiés ou utilisés dans les limites du consentement que vous nous avez donné. Sans votre consentement explicite, nous ne fournirons pas vos données personnelles à des tierces parties à des fins de « direct marketing ».

Nous ne prenons pas de décisions automatisées basées sur les données personnelles que nous

recueillons/traitons.

Vos renseignements personnels peuvent être divulgués à nos employés, à la direction, aux médecins, fournisseurs ou partenaires avec qui nous travaillons, dans la mesure que ce soit nécessaire pour les finalités décrites dans la présente politique de confidentialité.

En outre, vos renseignements personnels peuvent être diffusés :

 • dans la mesure où nous sommes légalement obligés de le faire ;
 • dans le cadre de procédures judiciaires ou de procédures judiciaires futures ;
 • pour créer, exercer ou défendre nos droits légaux (y compris fournir des informations à des tiers pour la prévention de la fraude et la réduction du risque de crédit) ;

Sauf indication contraire dans la présente politique de confidentialité, vos données ne seront pas divulguées à des tiers.

Les données que nous collectons peuvent être stockées, traitées dans et transférées entre les pays dans lesquels nous opérons, afin que nous puissions utiliser les données conformément à cette déclaration de confidentialité.  Lorsque vous êtes dans l'EEE (Espace économique européen), les données que vous fournissez peuvent être transférées vers des pays qui n'ont pas de lois sur la protection des données personnelles similaires à celles en vigueur dans l'EEE. En outre, les données personnelles que vous fournissez pour la publication sur le site Web seront publiées sur l’Internet et peuvent devenir disponibles et accessible à travers le monde entier via l’Internet.

Vous acceptez expressément de tels transferts d'informations personnelles.

Des mesures de précautions techniques et organisationnelles seront prises pour éviter la perte, l’abus ou la modification de vos données personnelles.

Cette politique de confidentialité peut être mise à jour par la publication d'une nouvelle version sur notre site Web. Nous vous recommandons de consulter cette page de temps à autre pour vous assurer que vous êtes satisfait de ces changements.

Vos données seront conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins décrites ci-dessus et, au plus tard, jusqu'à ce que vous retiriez votre autorisation de les garder.

Profils sur les réseaux sociaux

Pop-coaching a des profils sur divers médias de communication sociale sur l’Internet et est donc responsable du traitement des données de ses followers, fans, abonnés et autres profils d'utilisateurs qui peuvent être créés suite à la participation à ces médias. Pop-coaching traitera les données recueillies sur ces supports en fonction des paramètres de chaque réseau social sur lequel elle est présente en tant qu'entreprise et, en tout cas, d’après les règles applicables en matière de protection des données. Pop-coaching ne collectera pas les données qui reviennent de ces réseaux sociaux sans le consentement préalable, explicite et écrit de l'utilisateur concerné.

Cookies

Pop-coaching utilise des "cookies", c'est-à-dire de petits fichiers texte qui se trouvent sur le disque dur de l'ordinateur de l'utilisateur et qui stockent de l’information concernant l'utilisation d'un site Web particulier afin de faciliter et de personnaliser la navigation. Les cookies ne peuvent être lus que par le serveur qui les a placés sur le disque dur et ne peuvent pas exécuter un programme ou un virus.

Pop-coaching utilise des cookies de session afin que l'utilisateur puisse naviguer sur le site web et visiter les différentes parties du site web correctement. Ils sont supprimés à la fin de la session de l'utilisateur. Pop-coaching utilise également des cookies analytiques installés par Google Analytics, un service fourni par Google, Inc. situé à Delaware, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Californie), CA 94043, États-Unis ("Google"). Les cookies utilisés par Google Analytics analysent de manière statistique et anonyme comment les utilisateurs utilisent le site Web. Ces types de cookies ne sont qu’installés avec le consentement préalable de l'utilisateur. Les informations générées par ces cookies (y compris votre adresse IP) sont directement transmises par Google et stockées sur ses serveurs aux Etats-Unis. Google utilisera ces informations au nom de Pop-coaching dans le but d'évaluer l'utilisation de son site Web et de rédiger des rapports statistiques d'activités, y compris des informations sur l'origine des visites, les parties les plus fréquemment visitées, etc. Google peut également transmettre ces informations à des tiers lorsque la loi l'exige ou lorsque ces tiers traitent ces informations au nom de Google. Google n'associera pas votre adresse IP avec d'autres données détenues par Google.

Cliquez ici si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les cookies utilisés par le service Google Analytics. Google Analytics a également développé un outil que les utilisateurs peuvent installer dans leur navigateur s'ils ne veulent pas être suivis par des cookies :

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es.

Sites de tierce parties

Le site Web peut contenir des liens vers d'autres sites Web. Nous ne sommes pas responsables des politiques de confidentialité ou des pratiques des sites Web de tierce parties.

Vos droits

A première demande, l’information suivante vous sera gratuitement fournie dans un délai raisonnable de maximum un mois :

 • quelles données personnelles sont conservées ?
 • à quels fins ces données sont conservées ?
 • Quelle est la durée probable de la conservation des données ?  
 • Le cas échéant, à qui est-ce que les données sont transmis ?
 • Le cas échéant, est-ce que les données sont utilisés pour la prise de décisions automatisées et dans la positive, quelle est la logique sous-jacente, et quelles sont les conséquences probables d'un tel traitement ?

En complément de la fourniture de l’information mentionnée ci-dessus dans un délai raisonnable (de maximum un mois), nous attirons votre attention sur les droits suivants que vous pouvez exercer si vous le souhaitez :

le droit de rectification : si vous estimez que certaines données que nous traitons, sont incorrectes ou incomplètes, vous avez le droit de demander qu'elles soient rectifiées ou complétées par la remise d’une déclaration supplémentaire.

le droit à l'effacement, mieux connu sous la dénomination « le droit à l'oubli » : vous avez le droit d'exiger que vos données personnelles soient effacées ou supprimées dans les cas suivants :

 • si elles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées ;
 • si ces données sont traitées suite à votre propre consentement et que vous souhaitez retirer ce consentement, à condition qu'il n'existe aucune autre base légale qui nous permet tout de même le traitement de ces données ;
 • si vous vous opposez au traitement et qu'il n'existe aucun fondement justifié et contraignant qui permet tout de même le traitement ;
 • si vous estimés que les données ont dès le départ été traitées de manière illégale;
 • si la suppression doit avoir lieu pour se conformer à une obligation légale ;
 • si les données ont été recueillies dans le cadre d'une offre de services de la société de l'information à un enfant ;

le droit de limiter le traitement : vous avez le droit de demander que le traitement de vos données personnelles soit limité dans les cas suivants :

 • si l'exactitude/complétude des données personnelles est contestée et ce pendant la période que Pop-coaching a besoin pour vérifier l'exactitude ;
 • si le traitement s'avère illégal, mais vous optez de limiter le traitement au lieu d'effacer complètement les données ;
 • si la conservation des données personnelles n'est plus nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées, mais que vous en avez besoin pour entamer, exercer ou  fonder une action juridique ;
 • si vous vous êtes opposé au traitement en attendant une réponse à cette objection ;

le droit à recevoir une copie électronique et à la transférabilité : vous avez le droit - si le traitement de vos données personnelles est basé sur votre consentement - d'obtenir une copie de ces données, sous forme structurée, communément utilisé et électronique, si le traitement de ces données a effectivement été effectué au moyen d’un processus automatisé, ainsi que le droit de demander que cette copie soit transférée à un autre sous-traitant ;

le droit d'opposition : si le traitement est effectué dans l'intérêt public ou dans le but de promouvoir un intérêt légitime, vous avez le droit de vous opposer à ce traitement, ainsi qu'au profilage, et en cas de traitement à des fins de direct marketing;

le droit de déposer une plainte : si vous estimez que vos droits ont été violés conformément à la réglementation européenne applicable, vous avez la possibilité de déposer une plainte auprès de l'autorité nationale chargée de la protection des données :

L’Autorité de protection des données

Rue de la presse 35

1000 Bruxelles

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/sites/privacycommission/files/telephone_0.gif +32 (0)2 274 48 00https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/sites/privacycommission/files/printer_0.gif +32 (0)2 274 48 35https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/sites/privacycommission/files/email_0.gif contact(at)apd-gba.be

Les demandes précitées peuvent être refusées ou les réponses peuvent être limitées, afin de sauvegarder la sécurité nationale, la défense du pays, la sécurité publique, la prévention, l'investigation, la détection et la poursuite d'infractions pénales, d'autres objectifs d'intérêt public, la protection de l'indépendance du pouvoir judiciaire et des procédures judiciaires, la prévention, l'investigation, la détection et la poursuite de violations de la déontologie, un devoir de surveillance, d'inspection ou de réglementation lié à l'exercice de l'autorité publique, la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d'autrui, la collecte de créances civiles.

Contact

Pour exercer vos droits, vous pouvez à tout moment en faire la demande par écrit à info@pop-coaching.be

La demande contient au moins les informations suivantes :

 • nom et prénom entier, adresse, date de naissance
 • une copie d'une carte d'identité valide ou autre moyen d'identification

Si la demande est présentée par un représentant légal ou par un mandataire agissant au nom de la personne concernée, la demande doit être accompagnée d'une preuve du mandat ou de l’autorisation de représentation, d'une copie d'une carte d'identité valide ou d'un autre titre d'identité de la personne concernée et du demandeur (à moins que ce dernier soit un avocat).

La réponse à cette demande sera sans charges ou frais, et sera donnée dans un délai maximum d'un mois, pour autant que l’information nécessaire mentionnée ci-dessus soit donnée.

×

Volg ons op Facebook

>